Za sponzorje

 

Pošlji poizvedovanje

 

Formula Student je največje tekmovanje na svetu za študente inženirskih ved, ki s svojim znanjem, izkušnjami ter pod okriljem univerz in svojih pokroviteljev in sponzorjev vsako leto tekmujejo v izdelavi dirkalnika in v različnih cestno-hitrostnih preizkušnjah. Organizatorji tekmovanj so inženirska profesionalna združenja, ki s pomočjo največjih podjetij avtomobilske industrije, kot so Porsche, Daimler, Audi, Jaguar in drugih, prirejajo preizkušnje študentskih formul na različnih svetovnih dirkališčih, ter tako urijo svoj bodoči kader inženerjev.

 

Na svetu obstaja okoli 500 ekip Formula Student, ki se vsakoletno pomerijo na približno 40 tekmovanjih po celem svetu. Študentje s sodelovanjem pri snovanju, konstruiranju, izdelavi, optimalnih nastavitvah, izdelavi stroškovnega in poslovnega načrta ter končnem preizkušanju pridobijo neprecenljive praktične izkušnje, ki jih lahko po koncu študija s pridom uporabljajo v svoji karieri.

 


 

Donacije

Kaj je donacija?

Donacije so darila, ki so podarjena brez povratnih ugodnosti.

Donacija se ne obravnava kot davčno priznan odhodek, pač pa se pri donatorju – samostojnemu podjetniku ali gospodarski družbi, donirana sredstva lahko upoštevajo kot davčna olajšava. Zakon o dohodnini (ZDoh-2, Ur.l.RS, št. 117/2006)  v 1. odstavku 66. člena oziroma Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2, Ur.l. RS, št. 117/2006) v skladu z 59. členom določata, da se za dane donacije prizna davčna olajšava pod določenimi pogoji. Ti pa so:

  • donacija se prizna kot olajšava za sredstva, dana v denarju ali v naravi (torej tudi v obliki proizvodov, blaga ali storitev),
  • donacija se prizna kot olajšava do zneska 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja, če je dana za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene prejemnikom, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti,
  • donacija se prizna kot dodatna olajšava do zneska 0,2% obdavčenega prihodka, če je dana za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu in ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti.

 

Dodatna ugodnost

Če davčni zavezanec olajšave, ki se priznava do višine 0,2% obdavčenega prihodka, ne more v celoti koristiti oz. uveljaviti v letu izplačila donacije, lahko znesek neizkoriščene olajšave prenese in koristi v naslednjih treh davčnih obdobjih.

Zakaj ne račun?

Izraz račun ni primeren, saj v primeru donatorske pogodbe ne pride do prometa blaga ali storitev. Donacija predstavlja dejansko denarni tok oziroma davčno olajšavo, iz katere ne sledi nekakšna proti usluga v blagu oziroma storitvah. V tem primeru bi šlo za sponzorstvo. Po izdaji donatorske pogodbe pa se donatorju izstavi potrdilo o donaciji, s katerim se donatorju potrdi prejem donacije.

Kaj pa DDV?

V skladu s 15. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV Ur. l. RS, št. 141/2002) donacija ni predmet DDV, če gre za denarna sredstva, ki so izplačana osebam, ki so ustanovljene za npr. humanitarno dejavnost in če pri tem ne gre za opravljeno dobavo blaga oz. storitev.

Knjiženje

Dane donacije se v skladu z računovodskimi standardi knjiži kot druge odhodke, to je na kontu 757 in protikontu 110 (če gre za donacijo v denarju).

 

Kaj je sponzorstvo?

Ekonomsko ozadje sponzorstva je sledeče: v primeru sponzorstva gre za pogodbeno razmerje, v katerem se ena stranka (sponzor) obveže drugi stranki (sponzoriranec – npr. humanitarna ali dobrodelna organizacija) izročiti določena sredstva (npr. denarno nakazilo), druga stranka pa se prvi obveže v zameno za prejeta denarna sredstva opraviti določeno storitev (npr. oglaševanje, promocijo, marketinški projekt itd.)

Ključni element z vidika obdavčitve poslov sponzorstva je tako določitev vsake posamezne vrste proti storitve (usluge) sponzorja z natančnim popisom načina in obsega izvedbe,ter navedena vrednost opravljenih proti storitev. V kolikor posla sponzoriranja ne opredelite pogodbeno, ali pa sklenjena pogodba ne vsebuje vseh ključnih elementov, so odhodki na strani sponzorja davčno nepriznani odhodek in ne znižujejo davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb.

Prav tako sponzoriranec poleg pogodbe sponzorju izstavi tudi račun.

V kolikor pa sponzorska pogodba oziroma sponzorstvo humanitarne ali dobrodelne organizacije vsebuje vse potrebno, potem je sponzorstvo v celoti davčno priznan odhodek.

 

Imate vprašanje, ali želite postati sponzor?
Pišite nam:

Ime / Naziv (obvezno)

Vaš eMail (obvezno)

Podjetje / Organizacija

Zadeva

Sporočilo